Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 24 sierpnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 5 marca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
 • Statut Szkoły.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja zastępstw,
 • Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowotnej,
 • Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły,
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Ewidencja świadectw ukończenia szkoły,
 • Rejestr legitymacji szkolnych,
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja wyjść służbowych,
 • Zestawienia raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
 • Dokumentacja HACCAP,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Archiwum dokumentacji szkolnej.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Dokumentacja klasowa

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag,
 • Protokoły z zebrań klasowych.
  • Nauczyciel powinien umożliwić rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów  z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
  • Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców ( w sekretariacie szkoły).

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołany na wstępie.

Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 566