Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje – szkoła

Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły

2. Rada Pedagogiczna,

3. Samorząd Uczniowski

4. Rada Rodziców

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

Przedmiot działalności i kompetencje – przedszkole

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole:

 • realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowania i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; szczegółowe cele i zadania określa statut zespoły.
 • Rodzice dziecka pięcioletniego są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 500